Ședință de Consiliu Local la Tulcea. Aleșii au de dezbătut 23 proiecte de hotărâri

Ședință de Consiliu Local la Tulcea. Aleșii au de dezbătut 23 proiecte de hotărâri

Credit Photo: Tulcea News


Consiliul Local al Municipiului Tulcea este convocat în şedinţă ordinară publică pentru data de 28 martie, începând cu ora 13:00. Aceasta are loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea.


Ordinea de zi a sedinșed este următoarea: 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 februarie 2019.

 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Stoica Gabriel din partea Partidului Național Liberal.

 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mergeani Ana-Elena din partea Partidului Național Liberal.

  – Depunerea jurământului.

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 3 pentru servicii publice şi comerţ.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Extinderea infrastructurii de agrement prin modernizarea centrului de agrement „Bididia”» și a indicatorilor tehnico-economici.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție „Reabilitare sistem rutier strada Podgoriilor, tronson strada Iuliu Maniu – strada Oițelor, municipiul Tulcea” şi a indicatorilor tehnico-economici.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “reabilitare sistem rutier strada Sabinelor, tronson cuprins între strada Mihai Viteazu și strada Bravilor, municipiul Tulcea” şi a indicatorilor tehnico-economici.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “reabilitare sistem rutier strada Frasinului, municipiul Tulcea” şi a indicatorilor tehnico-economici.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “reabilitare strada Energiei de la intersecția cu strada Gazelei, municipiul Tulcea” şi a indicatorilor tehnico-economici.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “reabilitare sistem rutier strada Independenței, municipiul Tulcea” şi a indicatorilor tehnico-economici.

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție “reabilitare și consolidare Colegiul Dobrogean “Spiru Haret“, municipiul Tulcea”.

 12. Proiect de hotărâri privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”reparație capitală, mansardare locuință existentă”, intravilan, strada Dobrogei, nr. 13, număr cadastral 41318, Tulcea.

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Tulcea.

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea nr.90/27.04.2016.

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii.

 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

  nr. 69/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirea finală

  nr. 6995/12.03.2019 al Comisiei de selecţie şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea Aquaserv S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administraţie al acestei societăţi.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.

 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.153/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.

 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 10/30.01.2019 privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7, bl.5, sc.A, ap.1.

 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și vânzarea imobilului în suprafață utilă de 144,19 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 121, bl. 128, sc. C, parter, identificat cu numărul cadastral

  30056-C1-U54, înscris în cartea funciară nr. 30056-C1-U54 Unitatea

  Administrativ-Teritorială Tulcea, având destinația de “cabinete medicale“.

 22. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 63,00 mp, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 12 și concesionarea prin încredințare directă a diferenței de 18,00 mp, teren situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 12 în favoarea societății EUROMOD S.R.L..

 23. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Tulcea pe anul 2018.

 24. Diverse